Bowling Scores

Standard

Fall Bowling Final Scores:

2019 Fall Bowling 11_17_2019

Youth League

1st Place – Roshan Patel, Namit Parikh, Shaan Gohel, Saanvi Patel, Diya Amin – 19 pins

2nd PlaceNaman Parikh, Prajna Johri, Shyam Madala, Tilak Amin – 8 points

Most Improved FemaleDiya Amin – 11.7 pins

Most Improved MaleShaan Gohel – 10.2 pins

Top Score FemalePrajna Johri – 131 pins

Top Score MaleNaman Parikh – 231 pins

Adult League

1st PlaceManish Patel, Prabal Johri, Samit Shah, Charulata Patel, Kiran Patel – 21 pins

2nd PlaceRam Radhakrishnan, Sunil Prabhu, Jay Lalani, Pravina Ghodasara, Pardhasaradhi Madala – 20.5 pins 

Most Improved FemaleSneha Patel – 8.2 pins

Most Improved MaleArvind Naik – 10.6 pins

Top Score FemaleAruna Mathur – 174 pins

Top Score MaleGopi Varma – 246 pins

Women’s All Star:
Highest Average: Swati Doshi – 277 pins
Most Strikes: Pravina Ghodasara – 1 strike (Swati Doshi had 5)
Most Spares: Nayna Naik – 3 spares (Pravina Ghodasara had 7 and Swati Doshi had 6)
Men’s All Star:
Highest Average: Gopi Varma – 354 pins
Most Strikes: Sriram Kanagasundaram – 10 strikes
Most Spares: B.C. Desai – 10 spares